Pûster is actief in..

Het zijn woelige tijden voor onderwijs,  jeugd en ouders... 
Landelijke regels worden steeds meer op regionaal niveau belegd. Denk bijvoorbeeld aan de Participatiewet, de Wmo en de Wet Passend Onderwijs. Dat betekent dat het veld meer ruimte krijgt om hun eigen invulling aan regels te geven. Dat betekent dus ook méér verantwoordelijkheden.  Niet voor iedereen is duidelijk wat dat inhoudt.

 

Passend onderwijs

Vanaf 2014 is de Wet passend onderwijs actief. Deze wet houdt in dat scholen verantwoordelijk gesteld zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om dat daadwerkelijk te kunnen, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in een samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. De samenwerking tussen scholen,  zorginstellingen en gemeenten wordt nog belangrijker dan voorheen, omdat partijen hun beleidsplannen nu met elkaar bespreken.

 

Jeugdzorg

Het nieuwe Jeugdstelsel treedt in 2015 in werking. Dan komt de hele jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeenten en wordt het noodzakelijk om sociaal beleid op lokaal niveau te verbinden. De transitie gaat gepaard met inhoudelijke veranderingen en bezuinigingsrondes. Organisaties binnen het sociale domein zullen zich meer moeten gaan richten op het versterken van de eigen kracht van kinderen, jongeren en opvoeders.

 

Ouders in onderwijs en zorg

Voor goed onderwijs en goede zorg zijn ouders essentieel. Door de invoering van de nieuwe stelsels  verandert de positie van ouders en hebben zij de indruk minder regie te hebben over het onderwijs en de zorg voor hun kind. Eén van de obstakels die zij daarbij ervaren is dat de taal die professionals spreken vaak niet hun taal (of die van hun kinderen) is. Echter, door alle veranderingen zullen ouders en professionals juist steeds meer als partners met elkaar moeten samenwerken. In de stelselwijzigingen zitten gelukkig voldoende mogelijkheden voor een goede samenwerking; ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheden. Om een zo optimaal mogelijk resultaat voor het kind te bewerkstellingen is het bij partnerschap tussen ouders en professionals van belang dat er sprake is van gelijkwaardigheid, goede onderlinge afstemming, uitwisseling van informatie en transparante samenwerking. 

 

Pûster voelt zich thuis in de maatschappelijke markt. 

Op basis van jarenlange ervaring binnen de maatschappelijke domeinen (passend) onderwijs, jeugdzorg en ouders in onderwijs & zorg, weet ik als geen ander welke ontwikkelingen er gaande zijn en wat dat voor u betekent. 

Bevindt u zich in een maatschappelijk domein en heeft u (extra) ondersteuning nodig? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

 

Contact opnemen?

Marieke Boon-Mens 

 06-31767937

 info@puster.info

 Sluispad 10, 8536 VG Oosterzee